Bestyrelsesmøde den 13/1 -2019

Referat – Økohusets afdelingsbestyrelsesmøde 13/2 – 2019

Til stede: Bo, Peter, Birgitte, Uffe og Mick

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

  Begge godkendes og der arbejdes videre med projektet omkring grønkompostering.

 2. Forslag til ny-formulering af centrale ordensregler skal ligge klar til næste møde.
 3. Til afdelingens regnskabmøde den 9/4 kl. 16 deltager Bo, Mick, Birgitte og Peter.
 4. Økologisk” tømiddel indkøbt for den resterende sum fra afdelingen miljøpris – nu venter vi blot på, at vejrguderne vil lade os afprøve det.
 5. Forårets arbejdsdag fastlægges til afholdelse sødag den 28. april
 6. Aktivitetsudvalget er allerede nu næsten ude med invitationen til årets fastelavnsfest og mht. til fællesspisningen lørdag den 16. marts vil der snarligen komme tilmeldingsopfordring ud i jeres postkasser.
 7. Køleskabet i fælleshuset indstilles til udskiftning , hvorefter det gamle vil blive placeret i kælderen; formålet hermed bør være indlysende.
 8. Vedrørende havelodderne, vil vi snakke med Alice (som bestyrer dem) mht. varmemestertilbud om fræsningsamt måske krav om et vist minimum af pasning.
 9. Næste møder: 12. marts og den 23.april kl. 18

Bestyrelsesmøde den 7/1 – 2019

Referat – Økohuset afdelingsbestyrelsesmøde 7/1 – 2019

Til stede: Bo, Peter, Louise, Uffe og Mick

 

1: Godkendelse af dagsorden fra sidste møde

 • Referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde godkendes

 

2: Nyt fra Ringgården

 • Intet nyt fra Ringgården
 • Ringgårdens kontor er midlertidigt flyttet til Risskov

 

3: Møde med ny varmemester

 • Der er arrangeret et møde mellem bestyrelsen og den nye varmemester Ole og Michael d. 9/1.
 • Fra bestyrelsen deltager Bo og Mick (senere tilføjelse: til mødet deltog også Peter og Birgitte)
 • Det er vigtigt at vi fra bestyrelsen er klar på hvad vi vil have ud af mødet. Punkter bestyrelsen ønsker at diskutere på mødet er følgende
  • God dialog mellem økohuset og den nye varmemester er vigtigt
   • Hvem er kontaktperson fra bestyrelsen?
   • Hvornår skal varmemesteren kontakte bestyrelsen?
   • Hvad må/har bestyrelsen indflydelse på?
   • Hvornår skal Michael inddrages?
  • Skal vi have regelmæssige kaffemøder med den nye bestyrelse?
  • Vi vil selv have indflydelse på hvordan de grønne områder holdes.

4: Nyt fra aktivitetsudvalget

 • Julearrangementet var en stor success.
 • Pølserne var gode – en grill-medisterworkshop til sommer er en mulighed.
 • Der er planlagt fællesspisning den 2. Februar
 • Der er planlagt fastelavnsarrangement den 3. Marts.

5: Lys og lamper

 • Et par af de udendørs Glamox-lamper er blevet udskiftet. De nye lamper er af ringere kvalitet og giver et markant andet lys
 • Vi ønsker at beholde de oprindelige lamper.
 • Mick har skilt både de nye og gamle lamper ad.

Referat fra bestyrelsesmøde 28.11.18

(Tilstede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte)

 1. Nyt fra Ringgården

      Intet nyt (hvilket i denne sammenhæng tolkes som godt nyt)

 1. Ordensregler

      Mick og Peter mødes i næste uge i arbejdet for revision og digitalisering af vores

      Beboerhåndbog, som efterfølgende udfases.

 1. Støvproblemer

      I følge rundspørge på FB, synes problemet ikke at have et omfang, som afstedkommer 

      initiativer til særlige undersøgelser af vores indeklimatiske forhold. Imidlertid er de lejemål, 

      som særligt generes velkomne til at henvende sig til vores inspektør.

 1. Udendørs belysning

      Da enkelte lamper er blevet udskiftet på trods af vores fælles beslutning om det modsatte og i

      særdeleshed med lyskilder, som ikke svarer til de gamle lampers gyldne skær, fik vi sat en

      stopper herfor. Vi er således blevet bedt om selv at undersøge mulighederne for behagelige

      lyskilder til de allerede eksisterende lamper. Mick og Bo vil arbejde på sagen.

 1. Nyt fra aktivitetsudvalget

      Julearrangementet står for døren og husk tilmelding.

 1. Evt.

      Vinduesvaskemaskinen er nu helt funktionsdygtig i kraft af fra Storbritannien importerede

      enkeltdele.

      Vedrørende regler og anvisninger angående storskrald samt affaldssortering, udfærdiges

      snarest en lille pamflet til uddeling.

      Kælderrummet skal gøres til playroom for handy-mændene, hvilket kræver oprydning og

      anskaffelse af nyt udstyr. Meget om dette senere, men tænk allerede nu over, at det ikke er et

      opbevaringsrum.

      Problemerne omkring nye hoveddøre og enkelte lejemåls ønske om kattelem er løst mellem

      Boligforeningen og de berørte lejere.

 1. Næste møde

      07.01.19 kl. 18.

Bestyrelsesmøde 30.10.18

Afdelingsbestyrelsesmøde 30.10.18

Dagsorden:

 1. Nyt fra Ringgården

I forhold til kommende omstrukturering af ejendomsfunktionærordning afholdes møde/forventningsafstemning med vores nye varmemester den 9. januar kl. 13.00.

 1. Nye døre

Udskiftningen af hoveddørene er i fuld gang og i denne forbindelse har boligforeningen besluttet, at det hermed betyder udfasning af muligheden for kattelem.

 1. Tømiddel

Omsider ser det ud til at vi får implementeret benyttelsen af det flydende CMA-præparat, som var grundlaget for afdelingens modtagelse af miljøprisen 2016.

 1. Vinduesvaskemaskinen

Her er det vanskeligt at få armene ned. Efter knap tre års trakasserier ser det nu ud til, at vi har “fået” hvad vi bad om, ikke mindst da Bo kunne fremvise en samledysse til under hundrede kroner, som var “the missing (messing)link” for at vi kan få det hele til at fungere.

Årstiden taget i betragtning, kommer den dog nok først til stå sin prøve til foråret.

 1. Græs omkring rosenbedet

Bestyrelsen undersøger, om opgaven har et realistisk omfang i forhold til forårets arbejdsdag.

Fjernelse af grus, tilførelse af muldlag samt rullegræs.

 1. Ordensregler

Med baggrund i konkrete forslag til Afdelingsmødet, homogenisering af tilsyneladende forældede og modstridende udmeldinger på diverse medier og udfasning og digitalisering af den fysiske Beboerhåndbog, vil vi i årets løb arbejde med dette projekt.

Det første og vigtigste bliver naturligvis en mere nuanceret beskrivelse af de fælles have mod syd i de to-etages lejemål, som afdelingsmødet fastholdt skulle være fælles.

 1. Storskrald

Årsagerne til manglende af hentning af storskrald undersøges. Mick snakker med Helle.

 1. Støvproblemer i lejemålene

Med udgangspunkt i en henvendelse fra et lejemål ang. den uforholdsmæssige mængde af støv i lejlighederne besluttede vi at lave en FB-rundspørge på problemet og udfra denne måske at rette henvendelse til boligforening, for at få belyst problemet og ad den vej evt. at få det dæmpet.

 1. Vaskehuset

Til alles glæde  synes turnus omkring rengøring af fungere bedre end nogensinde. Hurrah!

Mick nævnede det uhensigtsmæssige i at vasketider og tumblertider ikke var gensidigt tilpassede, således at man ikke kan booke en tørretid umiddelbart efter en typisk vask på 45-55 min.

Han vil undersøge muligheden for at det kan ændres til mere optimale tider ved at skubbe den 15-30 min.

10. Nyt fra aktivitetsudvalget

I år bliver det også jul i den gamle afdeling – så vi hører nærmere og glæder os.

 1. Evt.

Bo har deltaget som bestyrelsesrepræsentant i for hold til syning af lejligheder ved fra og tilflytning.

Det har været en god oplevelse og erfaringerne vil efterhånden kunne samles i en endelig manual.

Der er behov for tilgængeliggørelsen af de enkelte lejemåls synsrapporter ved tilflytning – helst elektronisk. Peter undersøger muligheden.

 1. Næste møde

      onsdag den 28.11.18 klo. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 19.09.18

Til stede: Bo, Louise, Mick, Uffe, Peter og Birgitte (ref)

 1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerer sig med Birgitte som formand.  Repræ-sentantskabsmedlemmer vælges på næste møde.

2.  Ny varmemester: Afd 29 får ny varmemester pr. 1/1 2019. Bestyrelsen ønsker et møde 

     med den nye varmemester og Michael (inspektør) mhp forventningsafstemning. Peter

     kontakter Michael ang tidspunkt.

  

3.  Bisidder ved flyttesyn: Da der tilsyneladende har været meget forskellige præmisser ved 

     afregning i forbindelse med flytning tilbyder Bo fra bestyrelsen at være bisidder ved 

     flyttesyn, hvis det ønskes.

4.  Ordensregler i afd 29: På baggrund af forslag og diskussion på afdelingsmødet i

     september vedr brugsret til haverne mod syd nedsættes en arbejdsgruppe (Mick og Peter),

     som har til opgave at formulere et forslag til ordensregler, både specifikt for haverne men også 

     for afdelingen i det hele taget.

5.  Vinduesvaskemaskinen: maskinen er stadig ikke funktionsdygtig!!! Brett var inviteret for at 

     redegøre for forløbet indtil nu. Det aftales, at Bo tager kontakt til firmaet Total Rent mhp på

     at få rådgivning og gerne få maskinen gjort klar.

6.  Forslag fra afdelingsmødet i september vedr anlæggelse af græs mellem blok C og D: 

     Tages op på næste møde.

7.  Næste møde: Tirsdag d. 30/10 2018 kl. 18.

     Alle er velkomne og der er kaffe/the på kanden.

Bestyrelsesmøde 21.08.2018

Til stede: Louise, Jette, Peter, Peter Rønn, Birgitte (ref).

 1. Nyt fra Ringgården – intet til dette punkt
 2. Vinduesvaskedag – vores vinduesvaskemaskinen er stadig ikke funktionsdygtig, Peter Rønn taler med Brett og Michael (vores inspektør) om dette.
 3. Ordensregler for afd 29 – bestyrelsen aftaler at revidere ordensreglerne og forfatte en pjece om dette – tages op på næste møde.
 4. Lamper – der er blevet foretaget udskiftning af nogle af de gamle udendørs lamper. Lamperne er af væsentlig dårligere kvalitet end de gamle og har en anden lysstyrke. Dette tages op med Helle (varmemester) og Michael.
 5. Klipning af grøft – da der ikke er nogen god begrundelse for at klippe vegetationen i grøften ned har vi bedt Michael tale med Helle om at undlade dette.
 6. Budgetgennemgang – Peter Rønn og Birgitte deltager i budgetgennemgang med Ringgården.
 7. Afdelingsmødet d. 12/9 – Louise tilbyder at lave mad, tak for det?. Vi håber på stor opbakning.
 8. Syning af lejligheder – bestyrelsen vil bestræbe sig på ( hvis det ønskes) at kunne være tilstede ved syning af lejligheder ved fraflytning mhp at få en form for ensretning af proceduren.
 9. Døre – hoveddørene trænger til udskiftning og det arbejde forventes udført i løbet af efteråret.
 10. Evt – intet til dette punkt.
 11. Næste møde – dato aftales efter afdelingsmødet d. 12/9 hvor der vælges en ny bestyrelse.

Bestyrelsesmøde 20.06.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 20.06.18

Tilstede: Birgitte, Louise, Jette og Peter Rønn

 1. Nyt fra Ringgården

  Intet at berette.

 2. Brand i skurene

  De berørte lejere har været i dialog med bestyrelsen og Ringgården omkring informationsniveau og tiltag i forbindelse med begivenheden, hvilket er endt op med en opfattelse af, at dette for så vidt er kørt ”efter bogen”, men at vi i kraft af den konkrete sigtelse er nødt til at afvente det videre forløb.

 3. Flyttesyn af lejligheder

  Vi har indgået aftale med ejendomsinspektøren om en ”fiktiv” gennemgang af to lejemål, som med billeddokumentation vil udgøre en guideline for standarder i forbindelse med ind- og udflytning.

I samme forbindelse har vi bedt om tilgang til de indflytningssynsrapporter, som vi hver især

har fået foretaget.

Dette vil blive sat i stand efter sommerferien.

 1. Status omkring cykelskurene

  Enighed om at situationen lige nu er utålelig.

  Bestyrelsen minder om, at skurene er forbeholdt de cykler, som er brugbare og i nogenlunde dagligt brug, ligesom vi henviser til tidligere beslutning om,at små børnecykler ikke hører hjemme her.

  Det er træls, men nødvendigt, indtil vi i forbindelse med fremskynding af den nedgravede affaldsløsning, får frigjort ekstra plads.

  Så cykler, som ikke bruges til daglig transport og små børnecykler hører til i skurene.

  Umiddelbart efter sommerferien vil vi i samarbejde med Helle foretage en raid, hvor man i god tid varsles om at sætte en mærkat med lejlighedsnummer på sin cykel. De cykler som ikke bærer et sådant, vil blive fjernet.

 2. Vaskehuset

  Det står ualmindeligt sløjt til med vores solidariske rengøringsordning i vaskehuset.

  Umiddelbart efter sommerferien, vil hvert enkelt lejemål få et venligt og imødekommende besøg, som udover kammeratlige spørgsmål til velbefindende, vil kortlægge brugerne af vaskehuset og en påmindelse om, at ekstern rengøring reelt vil betyde en huslejestigning.

  For de velbeslåede vil en af de unge beboere tilbyde at aflaste mod rimelig betaling – men om det senere også på FB.

 3. Loppemarked

  Så heldige er vi, at der igen i år vil blive afholdt loppe/leg/kage/hygge/trylle/musikmarked her i afdelingen.

  Det bliver den 9. september kl. 10-14. Meget mere herom på FB.

 4. Vinduesvask

  Efter godt og vel et år, er det tilsyneladende lykkedes at tilvejebringe de reservedele, der skal til, for at få gang i vasken af de store glasfacader,

  Dette kommer til til at foregår i efteråret under forventelig ledelse af the supreme cleaner Brett. Dato vil blive fastsat.

 5. Næste møde

  (som også er åbent) 21.08.18 kl. 17

Bestyrelsesmøde 23.05.18

Afdelingsbestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Tilstede: Jette, Peter Rønn, Birgitte

1. Nyt fra Ringgården

Der er nu indgået en sekretariatsaftale mellem afd. 29 og LLO. Det betyder at vi ved behov kan henvende os til LLO enten som afdeling eller som enkeltpersoner. Vinduespudsemaskinenen mangler fortsat reservedele – Peter rykker for dette.

Der er forespurgt om der kunne stilles en trampolin op på legepladsen. Ifølge Ringgården hæfter afdelingen for eventuelle skader – det blev besluttet at der evt kan stilles forslag om etablering af en trampolin til afdelingsmødet i september.

 1. Markvandring

  Referat afventes.

 1. Flyttesyn

  Da der har været meget forskellige udfald af flyttesyn den sidste tid vil bestyrelsen bede

  inspektøren om en quideline til flyttesyn både ved ud- og indflytning. Derudover ønsker vi en

  fiktiv gennemgang af 2 lejemål ( nr 162 og nr 136) mhp forventningsafstemning. Der ønskes

  fremadrettet syn efter evt renovering af lejemålene således at det bliver vurderet om

  renoveringen er udført håndværksmæssigt korrekt.

Der efterlyses kopier af indflyttersynsrapport fra flere sider.

Det kunne være en mulighed at inddrage LLO i forhold til at vurdere hvad der er rimeligt i en bolig med B-ordning.

4. Kompostbeholder

Det aftaltes at bibeholde kompostbeholderen mod vest og – som i år – tømme den på arbejdsdagen. Der opfordres til at store mængder haveaffald lægges i kompostbeholderen mod øst. Aftalen evalueres om 1 år.

5. Tøjcontainer

UFF har forespurgt om der kunne opsættes en tøjcontainer her. Bestyrelsen ønsker ikke dette, da det vil tage en del plads og der er flere muligheder for at komme af med sit brugte tøj i nærområdet. Evt interesserede kunne stille forslag om en tøjcontainer på afdelingsmødet i september.

 1. Indbydelse til afdelingsmødet d. 12. september rettes til. Bliver omdelt via Ringgården.
 1. Forventningsafstemning med Helle og Michael vedr. varmemesterens arbejdsopgaver: Tages op til næste møde.
 1. Nyt fra aktivisterne: Intet nyt denne gang.
 1. Evt: Pladssituationen i cykelskurene er igen et problem. Tages op på næste møde hvordan vi takler det. Vaskehuset bliver ikke gjort regelmæssigt rent – forslag til løsning af dette tages ligeledes op på næste møde.

10. Næste møde d. 20/6 kl 18

Bestyrelsesmøde 28.03.18

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 28. marts 2018

Bestyrelsesmøde d. 28/03 2018

Tilstede: Jette 176, Peter 154, Peter 162 og Birgitte 162 (ref).

1. Nyt fra Ringgården:
Der er aftalt regnskabsmøde den 12. april, hvor bestyrelsen har en række kritiske spørgsmål til regnskabet 2017, som vi forventer fyldestgørende svar på.

Sagen om afdelingens indgåelse af en sekretariatsaftale med Lejernes LO, synes nu at få
en snarlig forventet løsning. Sagen kører nu mellem LLO og Boligforeningen.

2. Arbejdsdag 29.04.18
Der vil snarest muligt bliver omdelt en officiel invitation med opfordring til at bidrage med forslag til arbejdsopgaver udover de sædvanlige.
Vi håber at rigtig mange vil bakke op om den nyttige og hyggelige dag.

3. Markvandring 17.04.18:
På trods af den lidt poetiske betegnelse, så er den årlige markvandring en benhård og bindende gennemgang af fremtidige budgetposter og vurdering af en række ønskelige tiltag i afdelingen. Derfor er det rigtig vigtigt, at I melder ind til bestyrelsen, hvis I har særlige ønsker eller problemer i lejlighederne eller på terrænet, som I gerne vil stille fokus på.
I bestyrelsen har vi bl. a. tænkt os at tematisere dørenes beskaffenhed, udsigter til en nedgravet affaldsløsning, opsætning af tørrestativer og rummeligere faciliteter til opbevaring af vores cykler.

4. Velkomstfolder:
Vi er i færd med at udarbejde en opdateret velkomstfolder til de mange nye indflyttere. Den vil rumme de væsentligste informationer om praktiske anliggender mv. og vil blive overrakt personligt af et medlem af bestyrelsen, så alle nye beboere fremover føler sig velkomne i vores fællesskab.

5. Bestyrelsen:
Vi vil atter opfordre til at få en kop the med os til vores bestyrelsesmøder, som jo er ”åbne”. Det er vigtigt for beboerdemokratiet og samtidig også for om muligt at sikre nye entusiastiske medlemmer, når vi andre efterhånden dropper ud.
Dato for kommende møde vil altid fremgå af referatet og foregår i Fælleshuset.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget:
Punktet udgår og tages op på næste møde.

7. Evt:
Intet

8. Næste møde: D. 23.04.18 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Mødereferat bestyrelse afdeling 29 Ringgården 21. februar 2018

Bestyrelsemøde d. 21/2 2018

Til stede: Jette nr 176, Peter nr 174, Louise nr 120, Peter nr 162, Birgitte nr 162 (referent)

Nyt fra Ringgården: Der er indhentet 3 tilbud vedr. indvendig vinduespudsning i 1. sals højde. Bestyrelsen vælger det billigste (Super1rent) og som opfylder vores krav. Markvandring bliver d. 17/4 kl 15.

Orientering om løbende sager: Det ser nu ud til at vores vinduespudsermaskine til udvendig vinduesvask kan blive repareret. Peter (nr 162) er i kontakt med et firma, der kan påtage sig opgaven. Vi har længe ønsket en vurdering af hækkenes og vores frugtbuskes tilstand. Peter (nr 162) har en aftale med en gartner d. 28/2 mhp jordbundsanalyse og handleplan.

Status vedrørende LLO: Afdelingens enstemmige vedtagelse om en sekretariatsaftale med LLO er endnu ikke effektueret grundet modstand fra boligforeningen. Det er et langt og meget sejt træk.

Arbejdsdag til foråret: Den årlige arbejdsdag er fastsat til d. 29. april kl 9 – 14. Der vil komme en særskilt indbydelse senere – men reserver gerne dagen, det er altid hyggeligt og dejligt at lære hinanden bedre at kende.

Bestyrelsen: Det aftales, at bestyrelsen og bestyrelsens arbejde skal synliggøres mere. Vi vil derfor arbejde på at genindføre velkomstpjecen og være mere aktive i forhold til nye beboere i afdelingen. Desuden vil vi i opslag på facebook meddele mødedato og dagsorden for bestyrelsesmøderne, således at de, der har lyst og evt interesse for enkelte punkter kan deltage. Det vil være dejligt hvis flere har lyst til at engagere sig.

Nyt fra aktivitetsudvalget: Der er blevet afholdt et rigtig godt fastelavnsarrangement med stor tilslutning fra børn og voksne. Alle deltog med godt humør og tog del i både det søde – fastelavnsboller og kakao – og det sure – oprydning?.

Evt: Intet under dette punkt.

Næste møde er d. 28. marts kl 18 i fælleshuset, hvor vi byder på en kop kaffe eller te til dem, der måtte dukke op.